XII Curso y Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista -Early Music Morella

Morella, del 20 al 27 de julio de 2023 

XII Early Music MorellaEarly Music Morella celebra con Feminae su XII edición y se adentra en el universo femenino y el de las compositoras de la Edad Media y el Renacimiento. Se centrará sobre todo en la recuperación de este patrimonio de las cantrix, novicias músicas responsables del repertorio musical, de los ensayos, el trabajo de los copistas, de gestionar la biblioteca y de supervisar la liturgia.

En esta edición abordaremos la música de, por y para mujeres, las vinculaciones femeninas con el repertorio de las Cantigas de Alfonso el Sabio, las compositoras en el Renacimiento (Maddalena Casulana, Vittoria Aleotti, Francesca Caccini, Gracia Baptista o Leonora d’Este) y cómo no, toda la música de tradición oral desde la imagen de la mujer como creadora e intérprete de música vocal e instrumental y el de su papel preponderante como artífice de la improvisación y del arraigo de la música en las tareas cotidianas de la cultura cristiana, árabe y judía y en la actualidad, a través de la tradición oral.

Early Music Morella también conmemora el centenario de la muerte del Papa Luna. En 1423, hace 600 años, moría en Peníscola Pedro Martines de Luna y Peres de Gotor, conocido como el papa Luna, que fue pontífice de Aviñón con el nombre de Benedicto XIII. Sin dejar por ello de ahondar en esta aventura musical en las prácticas instrumentales, la mensuración, la teoría y las técnicas de composición en la Edad Media y el Renacimiento, los inicios de la escritura musical y sus técnicas de notación, la música oral y escrita y sus influencias mutuas además de las músicas de carácter instrumental o religioso

En esta edición además de los conciertos del Festival y el Curso de perfeccionamiento instrumental y/o vocal, se podrá disfrutar de multitud de actividades paralelas: visitas guiadas, exposiciones, conferencias, Med_Ren Jamsessions, talleres de construcción de instrumentos y pondremos especial atención a las acciones de promoción internacional, actividades de carácter social y de difusión de la música antigua para jóvenes, mayores y colectivos desfavorecidos.

Metodología y diseño del programa:

El programa didáctico del Early Music Morella se organiza en sesiones prácticas de interpretación y teoría musical a cargo de diferentes especialistas en cada materia. Las sesiones tienen lugar por la mañana en diferentes ubicaciones de la ciudad medieval de Morella. El programa didáctico se completa con conferencias y conciertos durante la tarde así como con la preparación y posterior concierto final.

Público objetivo:

El curso está dirigido a todos los interesados en la materia aficionados o semi profesionales que quieran aprender, ampliar o perfeccionar sus conocimientos tanto desde la teoría como desde la práctica musical. 

Programa y matrícula 

 

 

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Curs universitari d'especialització en línia: Correcció de català. 8a edició

València, del 16 d'octubre de 2023 al 19 d'abril de 2024

lupa

Aquest curs ofereix la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d’un text, qualssevol que siguen les seues característiques. S’ha concebut tenint en compte aquesta marcada orientació professional i els materials formatius també responen a aquesta finalitat. Consegüentment, els objectius associats amb aquest curs són els següents: 

a) Conèixer i aplicar els principals criteris de correcció d’estil i tipogràfics.
b) Conèixer i aplicar les normes de composició d’una publicació.
c) Conèixer i aplicar de forma actualitzada les normes gramaticals tenint en compte la variació lingüística.
d) Conèixer les diferents fases del procés d’edició d’una publicació.
e) Establir i aplicar els criteris d’intervenció en els textos.
f)  Aplicar correctament l’estil editorial marcat prèviament (pautes o llibre d’estil).

Els universitaris adscrits a qualsevol carrera universitària vinculada amb les humanitats solen pensar el seu futur professional associat amb l’ensenyament. No obstant això, aquests estudis, si es complementen amb cursos com el que ací presentem, poden contribuir d’una manera molt efectiva a la seua inserció en l’àmbit professional, per exemple, de l’edició. Aquest curs podria suposar una rendibilitat afegida per a graduats en altres àrees de coneixement, com per exemple, ADE, sociologia, biblioteconomia i documentació…

Aprofitem aquest lloc per comentar que el model lingüístic usat pel docent en el curs i en la comunicació amb l’alumnat serà l’utilitzat per les universitats valencianes referendat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i concretament l’usat pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest model coincideix, tret d’alguns aspectes concrets com ara l’ús de l’accentuació general, amb el que recull la Guia d’Usos Lingüístics referendada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), obra de referència a les universitats valencianes. Entenem que la diversitat de procedències de les persones inscrites en el curs ens havia de fer optar per un model únic de comunicació i relació amb elles.

L’equip tècnic i docent responsable del curs ens hem decantat per emprar el model universitari valencià, un model culte i digne les divergències del qual respecte del català estàndard principatí (per posar un exemple) són mínimes i fàcilment assumibles per qualsevol alumne del domini lingüístic. Òbviament, cada alumne podrà usar l’estàndard que considere oportú en les seues comunicacions i treballs per al curs. En l’apartat pràctic, i sempre que la plataforma informàtica ho permeta, els exercicis tindran en compte les possibles i variades solucions. En cas que no siga possible oferir diverses opcions correctes, s’hi indicaran o s’hi oferiran les alternatives en el fòrum del curs.

 --> Programa i matrícula 

Metodologia didàctica:

El certificat d’especialització en Correcció de català s’estructura en sis unitats, cadascuna de les quals consta d’un bloc teòric amb exercicis pràctics per a aprofundir en els temes i textos per a corregir.

Cada unitat té assignat un període ampli per a ser realitzat. Per tant, les unitats s’han de superar dins del termini fixat en la programació.

Només es podrà avançar en el temari quan s’haurà acabat la unitat de manera satisfactòria, fet que implica, per exemple, que l’alumne ha d’obtenir almenys un 7 sobre 10 en l’avaluació que hi ha al final de cada bloc teòric.

Tot el material que es farà servir en el curs s’ha seleccionat tenint en compte els objectius del curs; consegüentment, tot ell ha de rebre la mateixa atenció i consideració.

El tutor farà un seguiment continu i individualitzat dels avanços dels alumnes i resoldrà tots els dubtes a través de l’apartat «tutories» de l’aula virtual. L’atenció, considerant les característiques del material, ha de ser ben individualitzada amb la finalitat d’instruir en cada cas a l’entorn de cada una de les correccions que materialitzen la comprensió del bloc teòric.

Nombre de places: 15

Taxes: 470,5 euros (448 euros de taxes acadèmiques + 22,5 euros de despeses de secretaria)

Durada: La docència equival a 10 crèdits ECTS (250 hores lectives).

Preinscripció: Mitjançant enviament de correu electrònic a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Requisits previs dels participants:

El curs s’adreça a tots aquells que després d’haver cursat estudis superiors desitgen professionalitzar-se en el camp de la correcció o que hi tenen una certa relació i pretenen aprofundir i millorar els seus coneixements. És imprescindible tenir un bon nivell gramatical i emplenar els documents de preinscripció. El curs ofereix una projecció professional clau per a rendibilitzar els estudis superiors en el sector industrial de la producció de continguts i en el de la comunicació. Tal com s’acredita en la documentació de les sol·licituds de què disposa la Secretaria de la Seu de València, la matrícula intentarà atendre sol·licituds de tot el domini lingüístic català i procurarà, en cas que la demanda supere l’oferta, acceptar demandes de matriculació tenint en compte una distribució equitativa de la procedència territorial dels aspirants.

Documentació per a presentar:

Documentació que cal presentar:

  • Formulari d’inscripció.
  • Fotocòpia del DNI (en cas de ser ciutadans espanyols), del passaport, NIE o Número de Cèdula (en cas de ser ciutadans estrangers).
  • Fotocòpia del títol universitari oficial (llicenciat, grau, arquitecte o enginyer, arquitecte o enginyer tècnic o equivalents)
  • Currículum abreujat.
  • Redacció en què s’exposen els motius perquè es desitja accedir al curs; tindrà una extensió màxima de 500 paraules i haurà de mostrar els objectius pels quals es fa el curs: desig de professionalitzar-se o de fer una posada al dia. El que es pretén és seleccionar qualificats professionals en exercici i, alhora, facilitar la inserció d’altres titulats universitaris en aquesta activitat professional.

__________
Obert el termini de preinscripció fins al 4 d'octubre.

UIMP València Palau de Pineda. Plaça del Carme, 4 – 46003 València (Espanya). Tel.: 963 108 020 / 019 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Cinco años de Políticas Públicas contra la Despoblación. Valoración y perspectivas

Valencia, del 25 al 27 de octubre de 2023

Despoblación

La despoblación rural no es nueva, pero ha emergido a la agenda política en fechas recientes. Desde la Conferencia de Presidentes de 2017, prácticamente todas las administraciones públicas (gobierno central, CC.AA., muchas diputaciones, e incluso ayuntamientos) han desplegado todo un conjunto de medidas. Está teniendo, además, un gran impacto social y mediático que hay que valorar rigurosamente.

El objetivo general es llevar a cabo un análisis riguroso sobre las políticas contra la despoblación y la reflexión sobre las que deberían ser sus orientaciones en los próximos años. Se pretende: 

1) Propiciar un debate científico riguroso, desde una perspectiva interdisciplinar. 

2) Fomentar la reflexión y el debate político, analizando la experiencia de estos últimos años, y planteando líneas de acción futuras.

3) Fomentar la sensibilización social y una comunicación mediática rigurosa. 

Metodología y diseño del programa:

El curso se basa en cinco conferencias de expertos y mesas redondas. Una de las mesas es con representantes de partidos políticos.

Como novedades destacan las sesiones de presentación de comunicaciones, centradas en temas específicos y dirigidas por especialistas, lo que supone tres sesiones paralelas (9 en total) y una salida de trabajo de campo que incluye una mesa redonda con actores locales y responsables públicos:

a. Brecha digital y Energías renovables

b. Servicios públicos y despoblación

c. Migraciones y género

d. Patrimonio y despoblación

e. LEADER y nuevos emprendimientos frente a la despoblación

f. Marco jurídico frente a la despoblación

g. Medidas financieras frente a la despoblación

h. La vivienda y el urbanismo rural

i. Movilidad y población rural 

Programa

Matrícula

Call for paper

Más información

IMPORTANTE: Además de la inscripción de matrícula debe realizarse OBLIGATORIAMENTE la inscripción y envío de la comunicación a: https://n9.cl/f1zcl

Se recomienda que ningún comunicante abone la inscripción hasta no tener confirmación de que su comunicación ha sido aceptada por el Comité Científico. La secretaría de la UIMP se pondrá en contacto con cada interesado para informarle de la forma de pago.

Lugar de celebración:

Casa de la Ciencia -CSIC-
C/ Bailía, 1 Salón de Actos (1º piso)

Abierto plazo de matrícula

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /024 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.