Curs universitari d'especialització en línia: Correcció de català. 8a edició

València, del 21 de novembre de 2022  al 19 de maig de 2023

lupa

Aquest curs ofereix la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d’un text, qualssevol que siguen les seues característiques. S’ha concebut tenint en compte aquesta marcada orientació professional i els materials formatius també responen a aquesta finalitat. Consegüentment, els objectius associats amb aquest curs són els següents: 

a) Conèixer i aplicar els principals criteris de correcció d’estil i tipogràfics.
b) Conèixer i aplicar les normes de composició d’una publicació.
c) Conèixer i aplicar de forma actualitzada les normes gramaticals tenint en compte la variació lingüística.
d) Conèixer les diferents fases del procés d’edició d’una publicació.
e) Establir i aplicar els criteris d’intervenció en els textos.
f) Aplicar correctament l’estil editorial marcat prèviament (pautes o llibre d’estil).

Els universitaris adscrits a qualsevol carrera universitària vinculada amb les humanitats solen pensar el seu futur professional associat amb l’ensenyament. No obstant això, aquests estudis, si es complementen amb cursos com el que ací presentem, poden contribuir d’una manera molt efectiva a la seua inserció en l’àmbit professional, per exemple, de l’edició. Aquest curs podria suposar una rendibilitat afegida per a graduats en altres àrees de coneixement, com per exemple, ADE, sociologia, biblioteconomia i documentació…

Aprofitem aquest lloc per comentar que el model lingüístic usat pel docent en el curs i en la comunicació amb l’alumnat serà l’utilitzat per les universitats valencianes referendat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i concretament l’usat pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest model coincideix, tret d’alguns aspectes concrets com ara l’ús de l’accentuació general, amb el que recull la Guia d’Usos Lingüístics referendada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), obra de referència a les universitats valencianes. Entenem que la diversitat de procedències de les persones inscrites en el curs ens havia de fer optar per un model únic de comunicació i relació amb elles.

L’equip tècnic i docent responsable del curs ens hem decantat per emprar el model universitari valencià, un model culte i digne les divergències del qual respecte del català estàndard principatí (per posar un exemple) són mínimes i fàcilment assumibles per qualsevol alumne del domini lingüístic. Òbviament, cada alumne podrà usar l’estàndard que considere oportú en les seues comunicacions i treballs per al curs. En l’apartat pràctic, i sempre que la plataforma informàtica ho permeta, els exercicis tindran en compte les possibles i variades solucions. En cas que no siga possible oferir diverses opcions correctes, s’hi indicaran o s’hi oferiran les alternatives en el fòrum del curs.

 --> Programa i matrícula 

Metodologia didàctica:

El certificat d’especialització en Correcció de català s’estructura en sis unitats, cadascuna de les quals consta d’un bloc teòric amb exercicis pràctics per a aprofundir en els temes i textos per a corregir.

Cada unitat té assignat un període ampli per a ser realitzat. Per tant, les unitats s’han de superar dins del termini fixat en la programació.

Només es podrà avançar en el temari quan s’haurà acabat la unitat de manera satisfactòria, fet que implica, per exemple, que l’alumne ha d’obtenir almenys un 7 sobre 10 en l’avaluació que hi ha al final de cada bloc teòric.

Tot el material que es farà servir en el curs s’ha seleccionat tenint en compte els objectius del curs; consegüentment, tot ell ha de rebre la mateixa atenció i consideració.

El tutor farà un seguiment continu i individualitzat dels avanços dels alumnes i resoldrà tots els dubtes a través de l’apartat «tutories» de l’aula virtual. L’atenció, considerant les característiques del material, ha de ser ben individualitzada amb la finalitat d’instruir en cada cas a l’entorn de cada una de les correccions que materialitzen la comprensió del bloc teòric.

Nombre de places: 15

Taxes: 420 euros (400 euros de taxes acadèmiques, 20 euros de despeses de secretaria)

Durada: La docència equival a 10 crèdits ECTS (250 hores lectives).

Preinscripció: Mitjançant enviament de correu electrònic a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Requisits previs dels participants:

El curs s’adreça a tots aquells que després d’haver cursat estudis superiors desitgen professionalitzar-se en el camp de la correcció o que hi tenen una certa relació i pretenen aprofundir i millorar els seus coneixements. És imprescindible tenir un bon nivell gramatical i emplenar els documents de preinscripció. El curs ofereix una projecció professional clau per a rendibilitzar els estudis superiors en el sector industrial de la producció de continguts i en el de la comunicació. Tal com s’acredita en la documentació de les sol·licituds de què disposa la Secretaria de la Seu de València, la matrícula intentarà atendre sol·licituds de tot el domini lingüístic català i procurarà, en cas que la demanda supere l’oferta, acceptar demandes de matriculació tenint en compte una distribució equitativa de la procedència territorial dels aspirants.

Documentació per a presentar:

Documentació que cal presentar:

  • Formulari d’inscripció.
  • Fotocòpia del DNI (en cas de ser ciutadans espanyols), del passaport, NIE o Número de Cèdula (en cas de ser ciutadans estrangers).
  • Fotocòpia del títol universitari oficial (llicenciat, grau, arquitecte o enginyer, arquitecte o enginyer tècnic o equivalents)
  • Currículum abreujat.
  • Redacció en què s’exposen els motius perquè es desitja accedir al curs; tindrà una extensió màxima de 500 paraules i haurà de mostrar els objectius pels quals es fa el curs: desig de professionalitzar-se o de fer una posada al dia. El que es pretén és seleccionar qualificats professionals en exercici i, alhora, facilitar la inserció d’altres titulats universitaris en aquesta activitat professional.

__________
Obert el termini de preinscripció.

UIMP València Palau de Pineda. Plaça del Carme, 4 – 46003 València (Espanya). Tel.: 963 108 020 / 019 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.