Curs universitari d'especialització. 7a Edició Correcció de Català

València, del 16 de novembre de 2020 al 14 de maig de 2021

lupa

Aquest curs ofereix la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d’un text, qualssevol que siguen les seues característiques. S’ha concebut tenint en compte aquesta marcada orientació professional i els materials formatius també responen a aquesta finalitat. Consegüentment, els objectius associats amb aquest curs són els següents.

a) Conèixer i aplicar els principals criteris de correcció d’estil i tipogràfics.

b) Conèixer i aplicar les normes de composició d’una publicació.

c) Conèixer i aplicar de forma actualitzada les normes gramaticals tenint en compte la variació lingüística.

d) Conèixer les diferents fases del procés d’edició d’una publicació.

e) Establir i aplicar els criteris d’intervenció en els textos.

f) Aplicar correctament l’estil editorial marcat prèviament (pautes o llibre d’estil).

Els universitaris adscrits a qualsevol carrera universitària vinculada amb les humanitats solen pensar el seu futur professional associat amb l’ensenyament. No obstant això, aquests estudis, si es complementen amb cursos com el que ací presentem, poden contribuir d’una manera molt efectiva a la seua inserció en l’àmbit professional, per exemple, de l’edició. Aquest curs podria suposar una rendibilitat afegida per a graduats en altres àrees de coneixement, com per exemple, ADE, sociologia, biblioteconomia i documentació…

Aprofitem aquest lloc per comentar que el model lingüístic usat pel docent en el curs i en la comunicació amb l’alumnat serà l’utilitzat per les universitats valencianes referendat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i concretament l’usat pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest model coincideix, tret d’alguns aspectes concrets com ara l’ús de l’accentuació general, amb el que recull la Guia d’Usos Lingüístics referendada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), obra de referència a les universitats valencianes. Entenem que la diversitat de procedències de les persones inscrites en el curs ens havia de fer optar per un model únic de comunicació i relació amb elles.

L’equip tècnic i docent responsable del curs ens hem decantat per emprar el model universitari valencià, un model culte i digne les divergències del qual respecte del català estàndard principatí (per posar un exemple) són mínimes i fàcilment assumibles per qualsevol alumne del domini lingüístic. Òbviament, cada alumne podrà usar l’estàndard que considere oportú en les seues comunicacions i treballs per al curs. En l’apartat pràctic, i sempre que la plataforma informàtica ho permeta, els exercicis tindran en compte les possibles i variades solucions. En cas que no siga possible oferir diverses opcions correctes, s’hi indicaran o s’hi oferiran les alternatives en el fòrum del curs.

 --> Programa   

Metodologia didàctica:

El Certificat d’Especialització en Correcció de Català s’estructura en sis unitats, cadascuna de les quals consta d’un bloc teòric amb exercicis pràctics per a aprofundir en els temes i textos per a corregir.

Cada unitat té assignat un període ampli per a ser realitzat. Per tant, les unitats s’han de superar dins del termini fixat en la programació.

Només es podrà avançar en el temari quan s’haurà acabat la unitat de manera satisfactòria, fet que implica, per exemple, que l’alumne ha d’obtenir almenys un 7 sobre 10 en l’avaluació que hi ha al final de cada bloc teòric.

Tot el material que es farà servir en el curs s’ha seleccionat tenint en compte els objectius del curs; consegüentment, tot ell ha de rebre la mateixa atenció i consideració.

El tutor farà un seguiment continu i individualitzat dels avanços dels alumnes i resoldrà tots els dubtes a través de l’apartat «tutories» de l’aula virtual. L’atenció, considerant les característiques del material, ha de ser ben individualitzada amb la finalitat d’instruir en cada cas a l’entorn de cada una de les correccions que materialitzen la comprensió del bloc teòric.

Nombre de places: 15

Taxes: 420 euros (400 euros de taxes acadèmiques, 20 euros de despeses de secretaria)

Durada: La docència equival a 10 crèdits ECTS (250 hores lectives).

Preinscripció: Mitjançant enviament de correu electrònic a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Requisits previs dels participants:

El curs s’adreça a tots aquells que després d’haver cursat estudis superiors desitgen professionalitzar-se en el camp de la correcció o que hi tenen una certa relació i pretenen aprofundir i millorar els seus coneixements. És imprescindible tenir un bon nivell gramatical i emplenar els documents de preinscripció. El curs ofereix una projecció professional clau per a rendibilitzar els estudis superiors en el sector industrial de la producció de continguts i en el de la comunicació. Tal com s’acredita en la documentació de les sol·licituds de què disposa la Secretaria de la Seu de València, la matrícula intentarà atendre sol·licituds de tot el domini lingüístic català i procurarà, en cas que la demanda supere l’oferta, acceptar demandes de matriculació tenint en compte una distribució equitativa de la procedència territorial dels aspirants.

Documentació per a presentar:

Documentació que cal presentar:

  • Formulari d’inscripció.
    • Fotocòpia del DNI (en cas de ser ciutadans espanyols), del passaport, NIE o Número de Cèdula (en cas de ser ciutadans estrangers).
  • Fotocòpia del títol universitari oficial (llicenciat, grau, arquitecte o enginyer, arquitecte o enginyer tècnic o equivalents).
    • Currículum abreujat.
    • Redacció en què s’exposen els motius perquè es desitja accedir al curs; tindrà una extensió màxima de 500 paraules i haurà de mostrar els objectius pels quals es fa el curs: desig de professionalitzar-se o de fer una posada al dia. El que es pretén és seleccionar qualificats professionals en exercici i, alhora, facilitar la inserció d’altres titulats universitaris en aquesta activitat professional.

__________
Obert el termini de preinscripció.

UIMP València Palau de Pineda. Plaça del Carme, 4 – 46003 València (Espanya). Tel.: 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017 – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Democracias frágiles: polarización, populismo y desinformación en un contexto mediático híbrido

Valencia, del 11 al 13 de noviembre de 2020

Indenture house of cards pequeñaPLAZO DE SOLICITUD DE BECA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

El proceso de creciente polarización y descrédito de las instituciones representativas de un sistema democrático, en la esfera internacional y en el contexto español, en paralelo a la irrupción de los populismos, la atomización del voto y las dificultades para alcanzar mayorías que permitan informar gobiernos sólidos plantea serias incógnitas de futuro.El proceso de creciente polarización y descrédito de las instituciones representativas de un sistema democrático, en la esfera internacional y en el contexto español, en paralelo a la irrupción de los populismos, la atomización del voto y las dificultades para alcanzar mayorías que permitan informar gobiernos sólidos plantea serias incógnitas de futuro.Este curso plantea desarrollar una reflexión en torno a los retos que afronta el sistema democrático ante el auge de populismos que capitalizan el descontento social y alimentan el discurso del odio a través de las emociones, la creciente polarización y las dificultades de representación en un sistema de mayorías basado en acuerdos y pactos, todo ello teniendo en cuenta el papel que juegan los medios, tanto tradicionales como surgidos en la era digital.

 

Programa y matrícula


Abierto el plazo de matrícula.

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Curso magistral. La interpretación de la música antigua desde la tradición oral y la partitura. El diálogo intercultural entre Oriente y Occidente a través del patrimonio y la tradición musical

Valencia, del 1 al 5 de septiembre de 2020

Carles Magraner foto de Javier Ferrerer‘El diálogo intercultural entre Oriente y Occidente a través del patrimonio y la tradición musical’. Con este subtítulo se aborda la música y la tradición, como patrimonio cultural inmaterial que contribuye a la promoción del entendimiento mutuo entre los pueblos, a su diálogo y a la reconciliación a través de la cooperación entre las naciones y las personas, así como las influencias entre las músicas árabes, sefardís o cristianas en la España de las tres culturas desde las prácticas históricamente documentadas y su comunicación en el siglo XXI.

--> Programa y matrícula 

Durante el curso se trabajará el repertorio de música andalusí y música medieval y renacentista complementándose con una serie de clases teóricas. 12 sesiones y un concierto final de alumnos. Los profesores, además de considerar cuestiones históricas, técnicas y musicales, trabajarán con los alumnos los aspectos estilísticos propios del período correspondiente, repertorios, interpretaciones, versiones, grabaciones y conciertos con ejemplos prácticos de la teoría y la práctica musical de cada uno de estas músicas. Se realizan durante el curso sesiones prácticas de interpretación musical o de escucha activa desde el conocimiento estilístico de cada período musical, comparando diversas interpretaciones que promuevan un estado crítico del alumnado. El constante movimiento y mezcla entre las poblaciones de las diversas rutas entre Oriente y Occidente provocó la transmisión de conocimientos, ideas, culturas y creencias, que han tenido un profundo impacto en la historia y las civilizaciones. La complejidad de las influencias mutuas se convierte así en su propia riqueza, un valor que nos proporciona a nuestra época un singular marco para promover el diálogo entre Oriente y Occidente y la aceptación de las identidades plurales, idea fundamental para facilitar la comunicación y el intercambio de experiencias entre los pueblos. Un viaje musical más allá de las fronteras. Una experiencia única para compartir esta herencia común, rescatando el pasado para ser llevado al presente, desde la música como lenguaje universal.

El curso se complementa con un concierto final de alumnos dirigido por Carles Magraner.

Dirigido de manera especial a intérpretes de música antigua que quieran profundizar el repertorio medieval, renacentista y andalusí y trabajar de manera práctica y teórica. Se profundizará en las diversas formas de cantos medievales profanos y canciones de trovadores así como obras de los cancioneros de Montecassino, Palacio y Colombina. Especialmente dirigido a cantantes, instrumentistas (violas, laudes, vihuelas, percusiones, flautas e instrumentos árabes (úd, kanun…) de entre los que se seleccionará un conjunto instrumental y vocal para la preparación de un concierto final de curso. También dirigido a aficionados, melómanos, interesados, profesores de música, bellas artes, historia, literatura, filología… y estudiantes de música que quieran conocer, ampliar y/o profundizar en sus conocimientos del repertorio entorno a la música histórica española, música antigua o tradicional y las relaciones culturales entre Oriente y Occidente, con ejemplos prácticos de cómo fue y cómo se hace para comunicar estos repertorios al público del siglo XXI.

 

Abierto el plazo de matrícula.

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Geografía y Comunicación: cambio climático, inundaciones y gestión de riesgos

Valencia, 1 y 2 de marzo de 2021

crecida del ebro

El curso responde a la preocupación por la percepción social muchas veces errónea del cambio climático, de los procesos naturales extremos y de la gestión de riesgos. Es un tema de máxima actualidad que requiere conocimiento y rigor para la información veraz por encima de prejuicios y sesgos, para llegar a la correcta toma de decisiones, por encima del catastrofismo y de la falsa seguridad. Objetivos producto final del taller: Formar a personas implicadas en la comunicación social sobre cambio climático y gestión de riesgos naturales. Establecer criterios y pautas de cómo informar a la sociedad sobre el cambio climático y la gestión de riesgos naturales, a partir de casos reales, evitando sesgos e ideas erróneas o tergiversadas. Desde la ordenación del territorio se puede conseguir una sociedad más resiliente.

 

--> Programa y matrícula 

Abierto el plazo de matrícula.

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Fuentes y métodos para el estudio de la desigualdad económica en las sociedades preindustriales: la península ibérica (1300-1600)

Valencia, del 2 al 4 de diciembre de 2020

Reus estumes1445 f130r pequeAbierto plazo de solicitud de beca de matrícula de la UIMP, que incluye la exención de las tasas académicas (65 euros). Plazo hasta el 30 de septiembre

Durante los últimos años hemos asistido al desarrollo de un renovado interés por el estudio de la distribución de la riqueza y la desigualdad en las sociedades preindustriales. Concretamente, la crisis económica y el consiguiente aumento de las diferencias sociales que se han producido a lo largo de la última década, ha sido uno de los principales factores que han llevado a historiadores y economistas a retomar el análisis del fenómeno. Gracias a la riqueza de las fuentes documentales conservadas, este análisis ha podido remontarse incluso hasta época medieval, siendo especialmente útiles para dicho propósito los registros de carácter fiscal.Durante los últimos años hemos asistido al desarrollo de un renovado interés por el estudio de la distribución de la riqueza y la desigualdad en las sociedades preindustriales. Concretamente, la crisis económica y el consiguiente aumento de las diferencias sociales que se han producido a lo largo de la última década, ha sido uno de los principales factores que han llevado a historiadores y economistas a retomar el análisis del fenómeno. 


En este contexto, el presente curso tiene como objetivo fundamental contribuir a la mejor formación de los jóvenes investigadores, tanto historiadores como economistas, que se interesen sobre el tema en nuestro país. Para ello se reúne en un mismo foro a especialistas de distintos ámbitos y disciplinas, con el fin de mostrar a los participantes, por un lado, el enorme potencial que tiene la documentación conservada en los archivos ibéricos y, por el otro, de proporcionarles los instrumentos econométricos adecuados para su tratamiento.  

Desde un punto de vista histórico, nos interesa sobre todo observar el alcance y los límites de los primeros registros fiscales donde se consignó la riqueza de la población urbana y/o se liquidó el impuesto proporcional establecido para hacer frente a las necesidades comunitarias. Aunque también repasaremos las enormes posibilidades que ofrecen otros muchos tipos de fuentes (notariales o eclesiásticas, por ejemplo), por lo general menos conocidas. Desde el punto de vista económico, consideramos de especial utilidad la introducción al uso de los métodos utilizados habitualmente para la medición y representación de la desigualdad, esto es, la Curva de Lorenz y el índice de Gini. No obstante, exploraremos asimismo otras posibles vías de análisis, teniendo siempre en cuenta las especificidades que presentan las sociedades históricas. 

En suma, el presente curso pretende mostrar cuáles son aquellas fuentes documentales que mejor permiten estimar la distribución de la riqueza durante entre los siglos XIV-XVI, así como proporcionar unos parámetros y una metodología que permitan al investigador novel la explotación sistemática de dichos registros y la elaboración de series de datos para su tratamiento estadístico.

Con la colaboración de la FUNDACIÓN CSIC.

 

Programa y matrícula

Call for papers (castellano)

Call for papers (english)

Abierto el plazo de matrícula.

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Identidad y Cuerpo. Proceso de subjetivación en el SXXI. Una mirada psicoanalítica.

Del 14 al 18 de septiembre de 2020

imagen identidad y cuerpoEl objetivo del curso es estudiar el proceso de subjetivación y el lugar del cuerpo en el mismo. Las primeras experiencias vitales tienen lugar a través del cuerpo. Es a través de los cuidados corporales que el bebé recibe el amor de la madre, estando el bebé en estado de dependencia absoluta. Este encuentro, sucesivamente, construirá un sentido para el bebé y se convertirá en la primera experiencia subjetivante. Como dice D.W. Winnicott: “La adolescencia es un descubrimiento personal… cada sujeto está comprometido en una experiencia –la de vivir- en una problemática, la de existir”. Esta concepción es aplicable a todas las etapas de la vida. Hoy en día el sujeto vive en un mundo profundamente paradójico, que genera graves procesos de desregulación de los vínculos familiares, grupales y de desubjetivación del propio sujeto. La problemática de las paradojas y la ausencia de reconocimiento del sujeto, generan formas de sufrimiento que colocan el cuerpo en primer lugar, convirtiéndolo en depositario de lo inelaborable, traumático, irrepresentable. La conflictiva narcisista-identitaria recae sobre el cuerpo. Desde el psicoanálisis se trata de comprender qué es lo que vehicula este exceso corporal. El psicoanálisis es una ciencia joven, con poco más de un siglo de historia. Su desarrollo ha impregnado la cultura, ha influido en diferentes disciplinas del conocimiento, y ha hecho grandes aportaciones en el campo de la medicina, la psiquiatría y la psicología.

DIRIGIDO A: Alumnos que estén cursando los últimos años de carrera de disciplinas tales como medicina, psiquiatría, psicología, enfermería, sociología o trabajo social, o que estén comenzando su formación como especialistas en dichas disciplinas. Licenciados interesados en el psicoanálisis.

Programa


MATRÍCULA:

CENTRO PSICOANÁLITICO VALENCIANO C/ Embajador Vich, nº 3 - 4H  

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Telf.: 608.29.07.78

HORARIO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Lunes y martes de 17h a 20,30h

IX Academia y Festival Internacional de Música Medieval y Renacentista. Europa. Paisaje sonoro del viejo continente

Morella, del 17 al 23 de julio de 2020

EMM2020Cada año los programas de  Early Music Morella se articulan en torno a temas específicos diseñados para estimular nuevas actitudes que nos acerquen a la música del pasado. En 1426 una embajada flamenco-borgoñona llegó a Valencia para reforzar su alianza con la Corona de Aragón, una expedición de la que probablemente formó parte el pintor flamenco Jan Van Eyck. La estrecha relación entre Flandes y los territorios de la Corona de Aragón fue pronto apreciable con la entrada de Alfonso el Magnánimo en la Orden del Toisón de Oro, un vínculo que propició la influencia del gótico flamenco en gran parte de Europa: pintores como Lluís Dalmau, Alimbrot y el miniaturista Leonart Crespí dan muestra de ello. Su hegemonía en la sensibilidad artística peninsular se extendería hasta bien iniciado el siglo XVI, cuando la primavera renacentista irrumpió en Valencia a través de la obra del napolitano Francesco Pagano y Paolo de San Leocadio en el Altar Mayor de la Catedral, extendiendo su presencia con la corte del duque de Calabria y su famoso Cancionero de Uppsala . La IX edición del Festival y la Academia abordará la mutua influencia cultural del tríptico geográfico Flandes-Valencia-Nápoles para introducirnos en la música de los grandes autores del Renacimiento. Entre ellos Dufay, De Rore, Cárceres, Josquin des Prés, Tinctoris, Lasso, Pisador, Palestrina o Victoria, entre tantos otros géneros y autores que configuraron el paisaje sonoro del viejo continente. Europa se convierte así en el tema recurrente de este Early Music Morella, sin dejar por ello de ahondar en esta aventura musical en las prácticas instrumentales, la mensuración, la teoría y las técnicas de composición en la Edad Media y el Renacimiento, los inicios de la escritura musical y sus técnicas de notación, la música oral y escrita y sus influencias mutuas además de las músicas de carácter instrumental o religioso.

La combinación de elementos de la música histórica junto con los de tradición oral forman la esencia de  Early Music Morella, músicas para entender, comunicar, escuchar, interpretar y disfrutar desde su conocimiento y razonamiento. En esta IX edición además de los conciertos del  Festival y la Academia de perfeccionamiento instrumental o vocal, se podrá disfrutar de multitud de actividades paralelas: visitas guiadas, exposiciones, conferencias,  Med_Ren Jamsessions, talleres de construcción de instrumentos y pondremos especial atención a las acciones sociales de difusión de la música antigua para jóvenes, mayores y colectivos desfavorecidos.

Más información en la web de Cultural Comes:  https://www.culturalcomes.net/es/morella

Matrícula:  https://www.culturalcomes.net/es/matricula